نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند آییننامه کنترل ساختمان

آییننامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی؟

"جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان تضعیف میشود، اختیارات شهرداری افزایش پیدا میکند! "اینها کلیدیترین جمله‌هایی است که بعنوان نقطه کور آیین نامه کنترل ساختمان از طرف بخشی از بدنه جامعه مهندسی معترض به آییننامه مذکوردر روزهای اخیر به کرات بازنشر شده است.

کد خبر: 10879 تاریخ انتشار: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶ - ۳:۱۵ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،”جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان تضعیف میشود، اختیارات شهرداری افزایش پیدا میکند! “اینها کلیدیترین جمله‌هایی است که بعنوان نقطه کور آیین نامه کنترل ساختمان از طرف بخشی از بدنه جامعه مهندسی معترض به آییننامه مذکوردر روزهای اخیر به کرات بازنشر شده است.آییننامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی

آییننامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی

آییننامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی

آییننامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی

اوایل سال جاری و هم زمان با انتشار”پیشنویس آیین نامه کنترل ساختمان”، به ناگاه تصویب این آیین نامه به مهم ترین دغدغه بخشی ازاعضای جامعه مهندسی مبدل گردید. تشکیل کمپینها و نیز پیگیریهای منتقدان سبب شد که سرانجام صدای این اعتراضات به گوش وزارت خانه راه برسد و معاونت مسکن وعده تصویب این آییننامه را در فضای تشریک مساعی بدهد.

اکنون بررسی محتوای انتقادات وارد شده به جزئیات آییننامه کنترل ساختمان حاکی از آن است که سطح دغدغه‌مندی مخالفان آن عمدتا حول محور ۲ موضوع شاخص است که اولی شامل “تضعیف شدن جایگاه نظام مهندسی ساختمان” و دومی نیز شامل “افزایش سطح اختیارات شهرداری” است و بقیه انتقادها در واقع فرع براین امر هستند.

اعتراض کنندگان درمورد افزایش سطح اختیارات شهرداری از محل اجرای آیین نامه مذکور، بر این باورند که واگذاری امر بازرسی به شهرداریها بمنزله درآمدزایی برای شهرداری است.

این درحالی است که بعضی بر این باورهستند که اساسا درآمدزایی از این محل در قبال درآمدزایی میلیاردی از محل تراکم فروشی و تغییر کاربری خیلی ناچیز خواهد بود.

درهمین حال باید در نظر گرفت که افزودن مسوولیتهای شهرداری بمنزله پاسخ گو کردن یک نهاد است و برخلاف تصور معنای افزایش اختیارات را دربرندارد.

به باور کارشناسان در سراسر دنیا شهرداری مرجع و مسوول کنترل ساختمان سازی و شهرسازی است و نمیتوان اختیار این نهاد را بسازمان مردم نهاد نظام مهندسی واگذار نمود.

اما درباره دغدغه دیگر مهندسین منتقد تصویب آییننامه کنترل ساختمان مبنی بر احتمال تضعیف شدن جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید گفت که واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک سازمان مردم نهاد متشکل از چهارصد هزار عضو مهندس است و ازبالاترین ظرفیت حرفه ای برخوردار می باشد.

این سازمان با دارابودن مهندسین، درواقع حکم یکی از قطب های مهندسی کشور را دارا است. ماموریت ذاتی و قانونی این نهاد هم درعین حال انجام وظایف صنفی ومهندسی جهت بالارفتن دانش مهندسی و انجام بهینه خدمات مهندسی است.

بنابراین میتوان گفت مجهز بودن این سازمان به چهارصد هزار عضو که همگی از مهندسین متخصص هستند بتنهایی بیانگراین امراست که لوایح، طرحها و آیین نامه های فرادستی قادرنخواهند بود که با هیچ فرمولی این ظرفیت را نادیده بگیرند و درصدد تضعیف آن برآیند، بی شک آییننامه کنترل ساختمان نیز ازاین قاعده مستثنی نیست و برخلاف آن چه که گفته میشود تصویب آن بهیچ وجه نمیتواند خطری را متوجه این سازمان مردم نهاد نماید.

درمفاد این آیین نامه بازرس، طراح،نقشه‌کش، معمار و آن چه که بعنوان پیمان کار کل از آن یاد میشود همه وهمه از خانواده چهارصد هزار نفری مهندسین برگزیده خواهد شد و بنابراین میتوان گفت که سناریوی چیده شده درمفاد این آیین نامه اتفاقا بگونه ای است که کاملا به پتانسیلهای جامعه مهندسی آگاه است. با همه این احوال مهندسین کماکان براین باورند که این آیین نامه موجب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی میشود.

بعضی براین باورند مخالفین آیین نامه کنترل ساختمان این انتقاد خود را بطور شفاف بازگو نمیکنند، چرا که براساس آن چه که دراین آیین نامه پیش بینی شده است اتفاقا مکانیزمهایی دیده شده که از ظرفیتهای نظام مهندسی ساختمان بیش تر از همیشه استفاده گردد.

بنابراین ابهام در نقد آیین نامه سبب شده که گروهی از ناظران انتقادات و دغدغه هایی که تصویب این آییننامه را مساوی با تضعیف جایگاه نظام مهندسی میدانند را بگونه ای دیگر تفسیرو ترجمه کنند.

آن ها بدبینانه میگویند شاید زیرنویس این نوع نقدها بیش تر متوجه حذف ارجاع کار نظارت و نیز مساله حذف چرخش نقدینگی بوده است که از این محل در این سازمان در چند سال اخیر ایجاد شده است و بدین ترتیب با توجه به این که دراین آییننامه سیستم ارجاع نظارت حذف شده است، عملا این نقدینگی نیز از چرخه حذف خواهد شد.

درهرحال اگرمنظور بخشی از منتقدین از تضعیف جایگاه نظام مهندسی حذف ارجاع نظارت است باید گفت که جایگاه نظام مهندسی از اعضای متخصص و حرفه مند آن اقتباس میشود و با توجه بماموریت ذاتی این سازمان در جهت تنسیق امور حرفه ای، اتفاقا گردشهای مالی آفتی برای این سازمان است و حذف این چرخه این سازمان را از آفت بدور میکند.

بیشک تخلف چهل میلیاردی که سال گذشته در سازمان نظام مهندسی تهران روی داد از مصادیق بارز این ادعا است. بطوریکه این اتفاق نه تنها باعث شد که بسیاری از مهندسین ناخرسند و سرخورده شوند، خواستار برخورد جدی با متخلفین شدند که البته هنوز هم با گذشت یک سال ازاین ماجرا برخورد مشهودی برای محاکمه این افراد مشاهده نشده است و مهندسین معترض نیز با تجمع در برابر بانک شهر بزعم خود در جهت احقاق حق خود برآمده اند.

منبع: سازه نیوز

 

خرید کتاب نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳ اردیبهشت ۹۶
554 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0