توانمندی مهندسان طراح، ناظر و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشی سرافرازي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

توانمندی مهندسان طراح، ناظر و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشی

سرافرازي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گردهمایی درس‌هایی از زمین لرزه کرمانشاه که به دعوت کمیسیون عمران در شورای مرکزی برگزار گردید، ساخت ساختمان‌ها و سازه هاي مقاوم در برابر عوامل طبیعی مانند زمین لرزه را وظیفه مهندسین و نیروهـاي فنی دانست و گفت: تبادل نظر و بررسی زمین لرزه هاي گذشته نقش مهمی در رفع مشکلات، به روز شدن آئین نامه هـا و ارتقـاي کیفیت ساخت و سازها دارد.

کد خبر: 191115006 تاریخ انتشار: جمعه ۲۴ آبان ۹۸ - ۴:۱۴ ب.ظ

​به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سرافرازي، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گردهمایی درس‌هایی از زمین لرزه کرمانشاه که به دعوت کمیسیون عمران در شورای مرکزی برگزار گردید، ساخت ساختمان‌ها و سازه هاي مقاوم در برابر عوامل طبیعی مانند زمین لرزه را وظیفه مهندسین و نیروهـاي فنی دانست و گفت: تبادل نظر و بررسی زمین لرزه هاي گذشته نقش مهمی در رفع مشکلات، به روز شدن آئین نامه هـا و ارتقـاي کیفیت ساخت و سازها دارد.

توانمندی مهندسان طراح، ناظر و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشیتوانمندی مهندسان طراح، ناظر و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشی

توانمندی مهندسان طراح، ناظر  و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشی

سرافرازی با استناد به تجربه هاي زمین لرزه هاي کرمانشاه و بم و ارزیابی بازسازي مناطق زلزله زده با تمرکز بر سازه هـا ي فولادي، اظهار داشت: بخش عمده اي از ایرادات موجود در سازه هاي فولادي مربوط به مصالح مورد استفاده مانند تیرآهنها، ناودانیها و ورق هاي فولادي در ساختمان است. متأسفانه وجود محصولات متنوع

که گاهی تا حدود سی درصد نسبت به مشخصات استاندارد خود مغایرت دارند، صنعت سازه هاي فـولادي را بـا چـالش روبرو می‌کند.

وی ادامه داد: از آن جا که مشخصات هندسی، مکانیکی و شیمیایی پروفیل هاي فولادي در مقاومت و شکل پذیري آن هـا در هنگام زمین لرزه، تأثیر مستقیم دارند، براي احداث ساختمان هاي مستحکم، در دسترس بـودن مصـالح اسـتاندارد و حـذف تولیدات و واردات فولادي غیر استاندارد بسیار ضروري است.

به عقیده وی، بخش دیگري از اشکالات و ایرادات سازه هاي فولادي که سبب آسیب ساختمان ها از زلزله می گردد، مربـوط بـه پـایین بودن کیفیت اجراست. استفاده از جوشکاران فاقد کـارت مهـارت فنـی و جوشـکاري در کنـار خیابـان و خـارج از محیط هاي حفاظت شده، دست یابی به ساختمان هاي ایمن را با چالش روبرو کرده است.

توانمندی مهندسان طراح، ناظر و مجری مرهون افزایش برنامه های آموزشی

بهبود مسائل فوق در کنـار آمـوزش مهندسـین طـراح و نـاظر و مجـري؛ راه را بـراي افـزایش ایمنـی و اسـتحکام ساختمان هاي فولادي باز میکند.

وی ابراز امیدواری کرد: این هدف با پی گیري موضوعات از طریق مراجع قانونی و برگزاري جلسات تخصصی در شوراي مرکزي و سازمان هاي استان ها محقق شود.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۴ آبان ۹۸
10754 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0