پاسیو در نظام مهندسی پاسیو چیست

پاسیو در نظام مهندسی

پاسیو فضایی باز که به وسیله ی جداره هایی محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته، و وظیفه ی تامین نور و تهویه رابرعهده دارد. پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال، باید دارای حداقل 12 مترمربع مساحت با حداقل 3 متر عرض باشند، محفظه آفتابگیر فضایی نیمه باز، که در صورت اخذ مجوز، در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده میشوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی ونور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج ازساختمان طراحی میشود.

کد خبر: 980123009 تاریخ انتشار: جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ - ۴:۵۸ ب.ظ

پاسیو فضایی باز که به وسیله ی جداره هایی محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته، و وظیفه ی تامین نور و تهویه رابرعهده دارد. پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال، باید دارای حداقل ۱۲ مترمربع مساحت با حداقل ۳ متر عرض باشند، محفظه آفتابگیر فضایی نیمه باز، که در صورت اخذ مجوز، در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده میشوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی ونور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج ازساختمان طراحی میشود.

پاسیو در نظام  مهندسی

نور وتهویه محفظه آفتابگیر نباید از محفظه یا فضای سرپوشیده دیگری تامین شود ونباید پنجره ی فضای بهداشتی و آشپزخانه به آن باز شود، برای کفسازی و پوشش دیوارها باید الزامات تعیین شده برای فضاهای نیمه باز رعایت شود.

پاسیو فضایی باز است، که به وسیله ی جداره هایی محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته، و وظیفه ی تامین نور و تهویه ی بخشی از ساختمان را در طبقات برعهده دارد.

محفظه آفتاب گیر فضایی نیمه باز است، که در صورت اخذ مجوز از شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ی ساختمانی، در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده میشوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی و نور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج از ساختمان طراحی میشود.

نکته: بین فضای اقامت  یا اشتغال و فضای ایوان نباید محفظه ی آفتابگیر قرار داده شود.(ردیف ۴-۵-۲-۳-۴ بند پ)

الزامات کلی پاسیوها:

در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، در نظر گرفتن بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه ی طبیعی آن الزامی است.

تمام حیاط های خلوت و پاسیوها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند.

در صورتی که طبقات زیرین ساختمان(زیرزمین یا همکف) به توقفگاه اختصاص داده شود، حیاط های خلوت یا پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه ی اتاق ها و فضاهای قابل سکونت و اشتغال پیش بینی شده اند، نباید تا فضای توقفگاه ادامه یابند، مگر آنکه کاملا به نحوی دوربندی شده باشند که امکان انتقال دود یا صدای توقفگاه به فضای اقامت و اشتغال وجود نداشته باشد. و قرارگیری نورگیر سقفی فاقد بازشو در حدفاصل توقفگاه و پاسیوها، به شرط استفاده از مصالح غیرریزنده مقاوم در برابر ضربه و حرارت وآتش، بلامانع است.

در ساختمان های گروه ۱ تا۵، حیاط های خلوت یا پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات پیش بینی میشوند، باید دارای حداقل ۱۲ مترمربع مساحت با حداقل ۳ متر عرض باشند، و اگر فقط برای تامین نور و تهویه ی آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش بینی شوند، باید دارای حداقل ۶ مترمربع مساحت با حداقل ۲ مترعرض داشته باشند. در ساختمان های گروه ۱ تا ۵ واقع در زمین های با مساحت کمتر از ۲۰۰مترمربع، مساحت الزامی حیاط خلوت و پاسیو، با رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه ی آنها در تصرف مورد نظر، برای نورگیری فضاهای اقامت یا اشتغال، حداقل ۶ درصد مساحت زمین، و برای نورگیری آشپزخانه، حداقل ۳درصد مساحت زمین است.تعیین اندازه های مورد نیاز برای پاسیو با افزایش طبقات در ساختمان های گروههای ۶و۷، ضمن رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه ی آنها در تصرف موردنظر،باید مطابق با نیازهای نورگیری تمام طبقات و به تشخیص مهندس طراح معماری و تاییدشهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ی ساختمان صورت گیرد.

آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

نظام مهندسی معماری طراحی

در مورادی که فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور و هوا میگیرند، فاصله ی دیوارهای پنجره های مقابل آنها ازهم نبایددر هیچ شرایطی کمتر از ۳متر باشد.

استفاده از پاسیو برای نورگیری و تهویه ی فضاها در ساختمان های گروه ۸، تابع مقررات خاص ساختمان های بلند است. (ردیف۴-۵-۸-۳).

الزامات کلی محفظه های آفتابگیر:حداقل ۶۰درصد سطح داخلی دیوارهای محفظه آفتابگیر باید از شیشه شفاف باشد.

حداقل ۵۰درصد از سطح شیشه ی الزامی محفظه آفتابگیر باید بازشو باشد.

برای تامین نورو تهویه الزامی یک فضای اقامت از طریق محفظه ی آفتابگیر، سطح شیشه ای محفظه آفتابگیر نباید از یک چهارم سطح کف محفظه به اضافه دو برابر سطح نورگذر الزامی مابین محفظه آفتابگیر و فضای اقامتی که از طریق این محفظه نورگیری و تهویه میشود، کمتر باشد.

نور و تهویه محفظه آفتاب گیر نباید از محفظه یا فضای سرپوشیده دیگری تامین شود ونباید پنجره ی فضای بهداشتی و آشپزخانه به آن باز شود.در این محفظه آفتابگیر نباید تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی که از نوع سوخت جامد،مایع یا گاز استفاده میکنند، یا دستگاه های هوادهی که نیاز به هوای تازه دارند نصب گردد، مگر آنکه تامین هوای تازه ی مورد نیاز آنها به صورت مستقیم از فضای باز فراهم شده باشد و تاسیسات یاد شده به دودکش مناسب مطابق مقررات و استانداردهای مربوط مجهز باشند.

برای کفسازی و پوشش دیوارها باید الزامات تعیین شده برای فضاهای نیمه باز رعایت شود. در صورتی که کف محفظه آفتابگیر در ارتفاعی بیش از ۰٫۷۰متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیه ی جانپناه به ارتفاع حداقل ۱٫۱۰متر الزامی است، در صورت نصب پنجره در ارتفاع کمتر از ۱٫۱۰متر باید حفاظ مناسب تا این ارتفاع نصب گردد.(ردیف ۴-۵-۹-۳).

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ فروردین ۹۸
15239 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0