برگزاری مراسم تجلیل از مهندسین در استان یزد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

ابلاغ موارد خلاف انضباط حرفه ای منجر بمعرفی به شورای انتظامی

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه جدید خود موارد خلاف انضباط حرفه ای را که منجر بمعرفی مهندسین بشورای انتظامی و برخورد با آنها میشود اعلام کرد. به گزارش دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای نظر به لزوم تحکیم انضباط حرفه ای در میان دارنده های پروانه اشتغال بکار این ابلاغیه بشماره 400/9832 مورخ ششم خرداد ماه نود و شش توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت خانه صادر گردیده

کد خبر: 960415008 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۵ تیر ۹۶ - ۸:۲۳ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه جدید خود موارد خلاف انضباط حرفه ای را که منجر بمعرفی مهندسین بشورای انتظامی و برخورد با آنها میشود اعلام کرد. به گزارش دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای نظر به لزوم تحکیم انضباط حرفه ای در میان دارنده های پروانه اشتغال بکار این ابلاغیه بشماره ۴۰۰/۹۸۳۲ مورخ ششم خرداد ماه نود و شش توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت خانه صادر گردیده ابلاغ موارد خلاف انضباط حرفه ای منجر بمعرفی به شورای انتظامی

 

ابلاغ موارد خلاف انضباط حرفه ای منجر بمعرفی به شورای انتظامی

سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد

ابلاغ موارد خلاف انضباط حرفه ای منجر بمعرفی به شورای انتظامی

و لازم است در زمان صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی بمتقاضی تحویل و یک نسخه با قید “مطالعه نموده و از مفاد فوق اطلاع یافتم.” و مهر و امضای متقاضی گرفته و در پرونده مربوط نگه داری گردد. در مورد اشخاص حقوقی نیز باید بهمین نحو نسبت به رئیس موسسه یا مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و شاغلین امتیاز آور اقدام شود.
متن ابلاغیه چنین است: رئیس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان کلیه استانها با احترام ، موارد زير درمورد فعاليت اشخاص داراي پروانه اشتغال بكار اعم از حقيقي يا حقوقي اعلام ميگردد . تقاضا داریم دستور فرمايند مراتب براي اجرا و اعلام به مهندسین و اعضاي سازمانهاي آن استان ابلاغ گردد : هر زمان درمورد اشخاص داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي يا كارداني ، براي وزارت راه وشهرسازي محرز گردد كه : الف-اسامي يا فعاليت مدير عامل و عضوهای هيات مديره و شاغلین در شخص حقوقي صوري است . ب- پذيرش تعهد يا كارها يا تأييديه ها بشکل صوری انجام شده است .

پ-برگهاي تعهد ، صورت جلسات يا تأييديه ها به صورت سفيد امضا يا غيرواقعي بوده است . ت- مهر شخص حقيقي به شخص حقوقي يا شخص های غير واگذار شده است . ث- پروانه اشتغال اشخاص حقيقي بدون كار و فعاليت واقعي بشخص حقوقي واگذار يا اجاره داده شده يا فروخته شده است . ج-شخص حقوقي تغييرات ثبتي را در مهلت مقرر در اين شيوه نامه بمراجع مربوط اعلام نكرده است . چ – شخص حقيقي يا حقوقي بدون علت موجه از ارائه خدمات خودداري ميكند . ح- شخص حقيقي يا حقوقي به هر دليل شرايط احراز صلاحيت را از دست داده است خ- ارائه خدمات طراحي، نظارت يا پيمان كاري يا ساير خدمات مهندسي ساختمان يا مداخله در اين امور يا واسطه شدن در انجام اين خدمات براي ساير مهندسین و اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط شخص حقيقي يا حقوقي يا اشخاص امتيازآور شخص حقوقي صورت پذیرفته است. شخص خطا کار اعم از حقيقي يا حقوقي بشوراي انتظامي معرفي يا بندهاي “ج” و “ح” ماده بیست و سه آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج درمورد وي اعمال خواهد شد . با تعليق پروانه اشتغال بكار، دارنده آن تا رفع تعليق، مجاز بفعاليت طبق پروانه نميباشد .
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

 

کانال تلگرام نظام مهندسی رایانه

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۵ تیر ۹۶
554 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0