افزایش پتانسیل زمین پتانسیل زمین

افزایش پتانسیل زمین

در مهندسی برق، افزایش پتانسیل زمینیا EPR(که GPR هم نام دارد) زمانی اتفاق می افتد که جریان بزرگی از طریق یک امپدانس شبکه زمین به زمین جریانیابد. نسبت پتانسیل در نقطه ای دوردست روی زمین، بالاترین نقطه ای است که جریان وارد زمین می شود و با افزایش فاصله از منبع کاهش مییابد. افزایش پتانسیل زمین موجب ایجاد نگرانی در طراحی پست های برق می شود زیرا پتانسیل بالا ممکن است برای افراد یا تجهیزات خطر ایجاد کند.افزایش پتانسیل زمین (EPR) در اثر رخداد خطا های الکتریکی که در پستهای برقی، نیروگاههایا خطوط انتقال ولتاژ بالا رخ می دهد، ایجاد می شود. جریان اتصال کوتاه از طریق ساختار کارخانه و تجهیزات، در الکترود زمینی جریان مییابد. مقاومت زمینصفر نیست. بنابراین جریان تزریق شده به زمین در الکترود زمینی باعث افزایشپتانسیل نقطه مرجعدر مسافتی دورتر می شود. افزایش بالقوه این پتانسیل می تواند باعث ایجاد ولتاژ خطرناک در فاصله‌ی صدها متر دورتر از محل واقعی خطا شود.

کد خبر: 190909004 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۸ شهریور ۹۸ - ۱۰:۱۲ ق.ظ

در مهندسی برق، افزایش پتانسیل زمینیا EPR(که GPR هم نام دارد) زمانی اتفاق می افتد که جریان بزرگی از طریقیک امپدانس شبکه زمین به زمین جریانیابد. نسبت پتانسیل در نقطه ای دوردست روی زمین، بالاترین نقطه ای است که جریان وارد زمین می شود و با افزایش فاصله از منبع کاهش مییابد. افزایش پتانسیل زمین موجب ایجاد نگرانی در طراحی پست های برق می شود زیرا پتانسیل بالا ممکن است برای افراد یا تجهیزات خطر ایجاد کند.

افزایش پتانسیل زمین

افزایش پتانسیل زمین

افزایش پتانسیل  زمین

تغییر ولتاژ در مسافت (یا یک شیب بالقوه) ممکن است به حدی باشد که فرد به دلیل ولتاژ ایجاد شده بین دو پا یا بین زمینی که فرد در آن ایستاده است و یک جسم فلزی آسیب ببیند. هر شیء هادی متصل به زمین، مانند سیم تلفن، ریل، نرده یا لوله کشی فلزی، ممکن است در محدوده پتانسیل زمین در پست قرار داشته باشد. این پتانسیل انتقال یافته خطری برای افراد و تجهیزات خارج از پست ایجاد می کند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت پایه ۳

نظام مهندسي عمران

علت

افزایش پتانسیل زمین (EPR) در اثر رخداد خطا های الکتریکی که در پستهای برقی، نیروگاههایا خطوط انتقال ولتاژ بالا رخ می دهد، ایجاد می شود. جریان اتصال کوتاه از طریق ساختار کارخانه و تجهیزات، در الکترود زمینی جریان مییابد. مقاومت زمینصفر نیست. بنابراین جریان تزریق شده به زمین در الکترود زمینی باعث افزایشپتانسیل نقطه مرجعدر مسافتی دورتر می شود. افزایش بالقوه این پتانسیل می تواند باعث ایجاد ولتاژ خطرناک در فاصله‌ی صدها متر دورتر از محل واقعیخطا شود. بسیاری از عوامل سطح خطر را تعیین می کنند، از جمله: جریانخطای موجود، نوع خاک، رطوبت خاک، دما، لایه های زیرینو زمان پاکسازی برای قطع یکخطا.

افزایش پتانسیل زمینیک مسئله ایمنی در هماهنگی خدمات برق و ارتباطات از راه دور است. یک رویدادEPR در یک سایت مانند یک ایستگاه توزیع برق ممکن است پرسنل، کاربران یا سازه ها را در معرض ولتاژهای خطرناک قرار دهد.

ولتاژهای گامی، لمسی و مشی

“ولتاژ گام” عبارت است از ولتاژ بین پاهای شخصی که در نزدیکییک جسم زمین شده ایستاده است. این ولتاژ در واقع برابر است با اختلاف ولتاژ ایجاد شده توسط منحنی توزیع ولتاژ، بین دو نقطه در مسافت های مختلف از “الکترود”. یک شخص می تواند در هنگام رخ دادن خطا، با ایستادن در نزدیکی نقطه زمین در معرض آسیبقرار گیرد.

“ولتاژ لمسی” ولتاژ بین جسم حاوی انرژی و پاهای شخص در تماس با جسم است. در واقع این ولتاژ برابر است با اختلاف ولتاژ بین جسم و نقطه ای که از فاصله کمیاز آن دارد. ولتاژ لمسی می تواند تقریبا برابر یا ولتاژ کامل در سراسر جسم زمینی باشد به شرط اینکه این جسم در نقطه‌ای دور از مکانی که فرد در آن با آن در تماس است، پایه گذاری شود. به عنوان مثال، اگر یک چرثقیل خنثی با یک خط انرژی ارتباط برقرار کند، هر شخصی را که در تماس با جرثقیلیا خط بار باشد، در معرض ولتاژ لمسیقرار می گیرد.

“ولتاژ مش” عاملی است که هنگام نصب شبکه هادی های زمینی محاسبه می شود. ولتاژ مش تفاوت ولتاژ بین جسم فلزی متصل به شبکه و پتانسیل خاک درون شبکه است. در نظرگرفتن هشدارهای ولتاژ بسیار مهم است زیرا ممکن است فرد در نقطه ای با ولتاژ زیاد نسبت به خود شبکه، در داخل شبکه بایستد و خطر وی را تهدید کند.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۸ شهریور ۹۸
110 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0