ژنراتور موتوری ژنراتور موتوری

ژنراتور موتوری

مجموعه های ژنراتور موتوری برای تبدیل فرکانس،ولتاژی افازتوان استفاده می شود.آنهاهمچنین میتوانندبرای جداکردن بارالکتریکی ازخط منبع توان الکتریکی مورداستفاده قرارگیرند.موتورهای بزرگ به طورگسترده ای برای تبدیل مقادیرتوان صنعتی استفاده میشدند، درحالی که موتورهای کوچکتر (مانندآنچه در تصویر نشان داده شده است) برای تبدیل توان باتری به ولتاژDCبالاتراستفاده می شدند.

کد خبر: 980314002 تاریخ انتشار: سه شنبه 4 ژوئن 19 - 5:38 ب.ظ

مجموعه های ژنراتور موتوری برای تبدیل فرکانس،ولتاژی افازتوان استفاده می شود.آنهاهمچنین میتوانندبرای جداکردن بارالکتریکی ازخط منبع توان الکتریکی مورداستفاده قرارگیرند.موتورهای بزرگ به طورگسترده ای برای تبدیل مقادیرتوان صنعتی استفاده میشدند، درحالی که موتورهای کوچکتر (مانندآنچه در تصویر نشان داده شده است) برای تبدیل توان باتری به ولتاژDCبالاتراستفاده می شدند.

ژنراتور موتوری

 

ژنراتور موتوری (یکمجموعهM-G) یک دستگاه برای تبدیل توان الکتریکی به یک حالت دیگراست.

درحالی که یک مجموعه ژنراتور موتوری ممکن است ازموتورها و ژنراتورهای مجزاکه به یکدیگر متصل شده اند تشکیل شده باشد،در یک واحددیناموتور (موتوردینامو) سیم پیچ موتوروسیم پیچ ژنراتوربه دور یک روتور پیچیده شده است؛ بنابراین هر دو موتور و ژنراتور از یک سیم پیچ میدان بیرونی یا آهن ربای مشترک استفاده می کنند. به طورمعمول سیم پیج موتور از یک کموتاتور در یک انتهای شفت کنترل می شود،درحالی که سیم پیچهای ژنراتورخروجی را به کموتاتور دیگری درانتهای دیگرشفت می فرستند.مجموع روتوروشفت کوچکتر،سبکتر و ارزانتر از یک جفت ماشین است و نیازی به شفت درایودارای محافظ نیست.

مباحث آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

آزمون نظام مهندسی برق نظارت

دستگاههای مصرفی کم مصرف مانندگیرنده های رادیویی ساخته شده با لامپ خلاء که در خودرو ها استفاده می شوند،ازژنراتور موتوریگران قیمت،پرسروصداوبزرگ استفاده نمیکنند.درعوض،آنهااز یک مدار اینورتر استفاده می کنند که این مدار ازیکویبراتور (با یک رله خود تحریک) ویک ترانسفورماتورکه ولتاژهای بالاترموردنیازبرای لامپ های خلاء را ازولتاژ 12-6 ولتی خودرو تولید می کند،تشکیل شده است.

ژنراتور موتوری

ژنراتور موتوری

واحد مدولاتور رادیو یک هواپیما از جنگ جهانی دوم، یک دیناموتور رانشان می دهد (سیلندر سیاه) که 28-24 ولت هواپیما را به 500 ولت DC برای فرستنده تبدیل می کند. دو بندورف، موزه هوا نوردی نظامی

کنترل توان الکتریکی

درحوزه تولیدتوان الکتریکی وسیستمهای قدرت بزرگ با توان ثابت،یک ژنراتور موتوری ازیک موتورالکتریکی مکانیکی که به یک ژنراتورالکتریکی متصل می شود تشکیل شده است.موتوربا استفاده ازجریان الکتریکی ورودی کار می کند. درحالی که ژنراتورجریان الکتریکی خروجی راتولیدمیکندو این کار را از طریق توانی که بین دو ماشین تحت عنوان گشتاور مکانیکی جریان دارد انجام می دهند. این گشتاور دو سیستم را از لحاظ الکتریکی از یکدیگر جدا می سازد و نقش یک بافر توان بین دو سیستم را دارد.

یکی از کاربردهای ژنراتور موتوریاز بین بردن پالس ها و ناپایداری های توان کثیف (جهت بهینه سازی توان) می باشد.یا برای تطبیق فازی بین دو سیستم الکتریکی مختلف استفاده می شود.

فلایویل- ژنراتور

استفاده دیگراین است که بارهای زیاد درسیستم قدر ت را باهم مرتبط کنیم. به عنوان مثال،دستگاههای فیوژنtokamakبارهای با مقدار پیک بسیارزیاد و متوسط​​بارنسبتاپایین،برروی شبکه برق قرارمیدهند.Tokamak DIII-Dدرجنرالاتومیکس،Princeton Large Torus (PLT) درآزمایشگاه فیزیک پلاسما پرین ستونوNimrod Synchrotronدرآزمایشگاه را در فورداپلتون هریکاز فلایویل هاییبزرگ بر روی تجهیزات ژنراتور های موتوری چندگانه استفادهمی کنندتا میزان باربرروی سیستم الکتریکی راترازکنند: طرف موتور یک فلایویل بزرگ را جهت ذخیره انرژی به آرامی شتاب می دهد، که این انرژی به دلیل ادغام با طرف ژنراتور که بر روی فلایویل مثل یک ترمز عمل می کند به سرعت مصرف می شود. به همین ترتیب نسل بعدی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی حامل یک سیستم راه اندازی الکترومغتاطیسی برای هواپیما(EMALS)خواهند بود که از تجهیزات فلایویل-موتور-ژنراتور جهت تامین بلافاصله توان برای هواپیماهایی که راه اندازی آنها توانی بیشتر از توان ژنراتورهای نصب شده در ناو نیاز دارد، استفاده می کند.

ژنراتور موتوری

ژنراتور موتوری

ژنراتور موتوری

تبدیل

یکمجموعهMGبرای تولیدیک ولتاژمتغیرسه فازACکه به جای یک منبع تغذیه ولتاژبالای یک دستگاه الکترونی جوشکاری پرتوالکترونی استفاده می شود.

ژنراتور های موتوری برای تبدیل های مختلف استفاده می شوند ازجمله:

  • جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC)
  • DCبهAC
  • DCدریک ولتاژ بهDCدرولتاژدیگری. (همچنین به نام دیناموتور،مخفف موتوردینامو)
  • ایجادیا متعادل کردن سیستم DCسه سیمه.
  • ACدریک فرکانس بهACدریک فرکانس هارمونیک مرتبط
  • ACباولتاژثابت بهAC با ولتاژمتغیر
  • ACتکفازACسه فاز

 

ماشین های فرکانس بالا

یک متناوب ساز الکساندر سونیک راه انداز موتور،یک متناوب سازفرکانس بالا است که فرکانس رادیویی را فراهم میکند.در روزهای اولیه ارتباطات رادیویی،موج حامل فرکانس بالا باید مکانیکی و با استفاده از یک متناوب ساز باقطبهای زیاد که با سرعت بالارانده می شد تولید می شد. متناوب ساز الکساندر سون سیگنالRFتا 600 کیلوهرتزراتولید می کردنوواحدهای بزرگ توان خروجی تا 500 کیلووات داشت.درحالی که مبدلهای الکترو مکانیکی به طورمنظم برای انتقال موج بلند درسه دهه اول قرن بیستم مورداستفاده قرارگرفت،تکنیکهای الکترونیکی برای تولیدفرکانسهای بالاترموردنیازبود. متناوب سازهای الکساندرسون عمدتاتوسط اسیلاتورهای لامپ خلاء دردهه 1920 جایگزین شد.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
4 ژوئن 19
35 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0