مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع حکم دیوان به نفع وزارت

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

مختار کوشا، رئیس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، در پاسخ به شکایت یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، عدم موافقت دیوان عدالت اداری با دستور موقت توقف دستورالعمل منع قبول منافع متعارض را اعلام کرد.

کد خبر: 970301003 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۲ ب.ظ

مرجع رسیدگی: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع و خواسته:صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره ی  ۵۷۵۷۳/۳/۱۰۰/۰۲ – ۱۳۹۶/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

مخالفت دیوان عدالت اداری  با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

 

گردش کار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه ی ۴۵ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کنندگان ی ذیل تشکیل و پرونده ی کلاسه ی فوق تحت نظر است. ملاحظه می گرددشاکی داخواستی  به خواسته ی  فوق تقدیم نمده که به شماره ی ۵۸۱۴۶۸ ثبت کل و به این شعبه ارجاع گردیده است و به موجب آن تقاضای صدور دستور موقت به شرح فوق را نموده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده با استعائنت از خدواند متعال رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادر به صدور رای می نماید.

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

رای دیوان

در خصوص درخواست خواهان آقای حامد باوری فرزند محمد به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته  ی صدور دستور موقت  توقف عملیات اجرایی دستورالعمل فوق الذکر با بررسی ملاحظه و مدافه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی مفاد و محتوای تصمیم معترض عنه و التفات به فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر با خسارتی که جبران آن در آتیه غیر ممکن با متعسر باشد و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز نگردید علیهذا نظر به مراتب معنونه و به

استناد ماده ۳۴ و مفهوم مخالف ماده ۳۵ و ماده ۳۸ قانون تشکیلات  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار و دستور موقت خواسته شده صادر و اعلام می گردد

مختار کوشا

رئیس شعبه ی ۴۵ دیوان عدالت اداری

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

مخالفت دیوان عدالت اداری با توقف موقف اجرای دستورالعمل تعارض منافع

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی نقشه برداري

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱ خرداد ۹۷
961 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0