محاسبه ساختمان دربرابرلنگر واژگونی لنگر واژگونی

محاسبه ساختمان دربرابرلنگر واژگونی

لنگر واژگونیناشی از نیروی زلزله برابر است با مجموع ضرب نیروی جانبی هر سطح در ارتفاع آن نسبت به سطح زیر پایه ساختمان.لنگر مقاوم در برابر واژگونی از طریق لرزه نگاری مؤثر ساختمان ایجاد می شود. به عبارت دیگر، همان وزن مورد استفاده برای تعیین نیروی جانبی و وزن پایه و خاک آن به وزن لرزه ای موثر افزوده می شود.ساختار ساختمان و بنیاد آن باید به گونه ای طراحی شود تا قادر به مقاومت در برابر لنگر واژگونی باشد.در زیر، به بررسی فلسفه لنگر واژگونی خواهیم پرداخت.

کد خبر: 980219007 تاریخ انتشار: پنجشنبه 9 می 19 - 12:57 ب.ظ

لنگر واژگونیناشی از نیروی زلزله برابر است با مجموع ضرب نیروی جانبی هر سطح در ارتفاع آن نسبت به سطح زیر پایه ساختمان.لنگر مقاوم در برابر واژگونی از طریق لرزه نگاری مؤثر ساختمان ایجاد می شود. به عبارت دیگر، همان وزن مورد استفاده برای تعیین نیروی جانبی و وزن پایه و خاک آن به وزن لرزه ای موثر افزوده می شود.ساختار ساختمان و بنیاد آن باید به گونه ای طراحی شود تا قادر به مقاومت در برابر لنگر واژگونی باشد.در زیر، به بررسی فلسفه لنگر واژگونی خواهیم پرداخت.

محاسبه ساختمان دربرابرلنگر واژگونی

محاسبه ساختمان دربرابرلنگر واژگونی

زلزله و واژگونی  ساختمان

وقوع زلزله باعث ایجاد نیروهای جانبی در ارتفاع ساختمان می شود که ممکن است منجر به واژگونی ساختمان شود. بنابراین لازم است که پایداری ساختار را در برابر تغییر در مطابقت با بند 3-3-8 استاندارد 2800 برای هر دو جهت اصلی ساختار و بر اساس معادله زیر در نظر گرفته شود:

 

ضریب اطمینان در برابر واژگونی=MR / Mo =لنگر واژگونی/ لنگر مقاوم

 

ضریب اطمینان در برابر واژگونی در نسخه چهارم استاندارد 2800 صریحا بیان نشده است، اما طبق ASCE7، روش 2800 استاندارد بر اساس ضریب اطمینان 1 است.

در نسخه سوم استاندارد 2800 این ضریب برابر با 1.75 بود. البته، از نیروی کمتری برای محاسبه Mo استفاده می شد.

مطابق با بند 5-8-12 ASCE7-16 و بخش 3-3-8 از استاندارد 2800، سازه ها باید در برابر زلزله کنترل شوند. همچنین، مطابق بند 12-8-5، کد ASCE7 به عنوان کنترل واژگونی در ترکیب بارها محسوب می شود.

آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

نظام مهندسی عمران اجرایی

بنابراین، به منظور کنترل زوایای سازه محاسبات در برابر زمین لرزه، نیروی محرکه باید به عنوان زمین لرزه پایه و نیروهای مقاوم تنها با بار مرده با ضریب 0.9 در نظر گرفته شود. از آنجا که در توصیف ترکیبی از بارها پیشنهاد شده است که اگر یک اثر کاهش دهنده وزن زنده وجود داشته باشد، باید آن را نادیده بگیرید. البته، استاندارد 2800 محدوده لنگر را با توجه به وزن لرزه ای موثر، که شامل درصد بار زنده می شود، محاسبه می کنند و این به نظر می رسد اشتباه است.

برای کنترل واژگونی ساختار در مقابل باد، بار باد باید در ضریب 1.4 ضرب شود و با بار مرده با ضریب 0.9 در نظر گرفت.

محاسبه ساختمان دربرابرلنگر واژگونی

البته برای موارد خاص مانند مخازن، در صفحه 80 از کد ASCE7-16 تاکید می کند که کنترل واژگونی در مقابل زلزله باید برای حداکثر احتمال زلزله انجام شود. همچنین، طبق بند 17-2-4-7 از Codex ASCE7-16 برای سازه هایی که سیستم های جداسازی لرزه ای دارند، کنترل واژگونی با زلزله MCE (بزرگترین زمین لرزه ممکن) باید انجام شود.

تعریف لنگر مقاوم

لنگرهای مقاوم، لنگر هایی هستند که در طی یک زلزله، ساختار را تثبیت می کنند که برابر هستند با وزن هر طبقه ضرب شده در مرکز جرم طبقه به فاصله ای که در آن واژگونی کنترل می گردد. علاوه بر این باید توجه داشت که وزن بنیاد برای ثبات ساختار در طول زلزله کار خواهد کرد و یک لنگر پایدار در ساختار وجود خواهد داشت که برابر با وزن فونداسیون در مرکز جرمفونداسیون تامحور واژگونی است.

 

لنگرهای مخرب یا لنگر واژگونی

در واقع، این لنگرها لنگرهایی هستند که باعث ایجاد تغییر در ساختار در طول زلزله می شوند. این لنگرها برابر با مجموع نیروهایوارد بر هر طبقه ضرب در بازوی لنگر آن نیرو. نیروها در هر طبقه نیز می توانند با استفاده از محاسبات دستی یا نرم افزار به دست آیند.با این حال، بازو لنگر واژگونی برابر است با ارتفاع کف ضرب ضخامت فونداسیون و برای طبقات دیگر به همان شیوه انجام می شود. برای طبقه دوم، این بازوی هم برابر با ارتفاع کل طبقه دوم و ارتفاع طبقه اول و ضخامت فونداسیون است.

اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که این لنگرهای مخرب را می توان از نرم افزارایتبسدریافت کرد. لازم به ذکر است که لنگر مخرب که از نرم افزار به دست می آید، چون هنوز فونداسیون طراحی نشده، در حقیقت حول محور که در شکل زیر نشان داده شده است، لنگر واژگونی به دست می آید.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
9 می 19
113 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0