بزرگداشت روز مهندس در شیرازحضور کم رنگ بانوان ریاست گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي كشور مطرح کرد:

خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری شیراز زشت ترین فضای شهری را دارد

در طراحی و نوع شهرسازی در شیراز مسئولان علاوه بر زیباسازی باید به جلوگیری از جرم خیزی محیطهای شهری هم توجه کنند.

کد خبر: 960628013 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ - ۱۰:۰۷ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی،  در طراحی و نوع شهرسازی در شیراز مسئولان علاوه بر زیباسازی باید به جلوگیری از جرم خیزی محیطهای شهری هم توجه کنند.خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری زشت ترین فضای شهری را دارد

خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری زشت ترین فضای شهری را دارد

خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری زشت ترین فضای شهری را دارد

خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری  شیراز زشت ترین فضای شهری را دارد

ریاست گروه تخصصي معماري و نایب رئيس كميسيون انرژي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اعلام مطلب فوق بیان کرد: انجام برخي اقدامات در زمينه توسعه جنوب شهر در مديريت سابق شهرداري و توجه بنقاط محروم كاري خوب و شایسته توجه است ولی ناتمام ماندن برخي طرحها هم جاي سوال دارد.
طاهره نصر با اشاره به مشكلاتي كه در بافت تاريخي و فرهنگي شهر شيراز وجود دارد گفت: عدم تعامل ميان شهرداري، ميراث فرهنگي و ساير ارگانهاي مرتبط سبب شد تا امروز بافت فرسوده شيراز با اين مشكلات روبرو باشد اين در حاليست كه بافت تاريخي و فرهنگي اين شهر كه بطور قطع فرسوده نيز ميباشد، شاهد حضور ساكنانی جديد است و در شرايطي نامناسب قرار دارد علاوه بر اين، عرض كم معابر، ريزدانه بودن اماكن موجود در بافت، فقر اقتصادي ساكنان و توان پايين آنها براي مشاركت در بازسازي بافت هم چنين استفاده از مصالح ناپايدار سبب ميشود كه بويژه در زمان بحران خدمات دهي به اين بافت با مشكل روبرو گردد.
عضو هيات مديره دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس عنوان کرد: البته ما نمي گوييم كه اين بافت را تخريب كنند ولی نگاه به بافت فرهنگي و تاريخي شهر نبايد تنها نگاه موزه اي باشد، آن هم با توجه بموقعيت شهر شيراز كه شهري زلزله خيز است.
وی افزود: يكي از مسائلي كه بايد در اين زمينه به آن توجه گردد و دارای اهميت است آسيب شناسي ساختار بافتهاي فرسوده و بافتهاي ميانه شهر است. تنها توجه به اين نكته كه در مواقع بحراني همچون آتش سوزي، سيل، زلزله و يا حتي در زمان ارايه فوريتهاي پزشكي به يك بيمار چگونه با عرض كم اين معابر امداد رساني انجام ميشود، ما را بعمق فاجعه اي كه در كمين اين بافت است ميرساند كه البته در اين راه تعامل سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ميتواند گره گشاي مشكلات باشد.
نصر با انتقاد از توجه به نوع اقليم و فرهنگ شهرها در معماري و ساخت و سازها تصریح کرد: يكي از مهمترين دغدغه هاي موجود در حوزه معماري شهري يكسان سازي و هم سازي تمامي نقاط كشور است و امروزه متاسفانه شاهد هستيم كه بدون توجه به مولفه هاي هويتي و فرهنگي نقاط مختلف كشور از يك نوع معماري، طراحي و مصالح براي ساخت و ساز استفاده ميشود كه جا دارد سازمانهاي نظام مهندسي نيز با توجه به سيما و كالبد شهرهاي مختلف مولفه هايي موثر را در اين زمينه در نقاط مختلف براي رشته هاي ۷ گانه مهندسي ساختمان تعريف كنند همانگونه كه در شيراز هم امروز شاهد استفاده از مصالحي هستيم كه با اقليم ما سازگاري ندارد و برغم پشتوانه فرهنگي ديگر به بحث پايتخت فرهنگي بودن شيراز هم توجه نمي شود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز با اشاره به نقش زيباسازي در زندگي شهرنشيني و در كنار آن توجه به مقوله امنيت در بافت شهري تاکید کرد: يكي از موارديكه در طراحي محيطي و امنيت شهري بايد مدنظر طراحان شهر باشد جلوگيري از جرم خيزي اينگونه فضاهاست كه بايد در زيباسازي شهر هم مورد توجه قرار گيرد.
او خاطر نشان کرد: اصلي ترين برنامه شهرداريها در شهرهاي رو به رشد و يا پيشرفته ارتقای مداوم كيفيت محيط، سيما و منظر شهري است ولی در كلان شهرهاي ما زيباسازي مقوله اي فرعي بشمار ميرود كه در بسياري موارد به آن نگاه سياسي نيز ميشود.

خیابان زند بعنوان اصلیترین محور گردشگری زشت ترین فضای شهری را دارد


وی با اشاره به توجه بيش تر مديريت شهري بر افزايش كيفيت محيط هاي شهري یاد آور شد: در زمينه تعامل ميان ساكنان شهرها و تحقق معناي شهروند جا دارد كه پروژه هاي زيباسازي نيز در اين مسير حركت كنند.
رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، خواستار توجه بيش تر مسئولان شهر به حوزه حمل و نقل و استفاده از مدلهاي مختلف حمل و نقل در شهر شد و مطرح کرد: ما نبايد حمل و نقل بهينه شهري را تنها مترو بدانيم بلكه بايد از تكنيكهاي نوين در توسعه معابر و نيز مدلهاي مختلف حمل و نقل استفاده كنیم.
وی اظهار داشت: يكي از موارديكه در زندگي امروز در سطح دنيا مدنظر كارشناسان حوزه حمل و نقل قرار دارد توجه به انسان مداري در ساخت و سازهاي شهري است كه در اين ارتباط توجه به عابر پياده نقش خیلی مهمي دارد و بهمين علت ما ناگزير هستيم كيفيت فضاهاي محيطي را براي مردم تقويت كنيم.
نصر ابراز داشت: يكي از موارديكه براي امنيت شهروندان در گذر از عرض معابر ديده شده ايجاد گذرگاههاي پياده، پلهاي عابر پياده و گذرگاههاي زيرزميني است كه در اين ارتباط بايد به اين نكته توجه گردد كه پل هوايي عابر پياده بمعناي واقعي محل امني براي عبور و مرور شهروندان باشد نه مانند تونلهاي وحشتي كه امروز بر فراز برخي معابر ساخته شده و بمحلي براي حضور دست فروشان و بزه كاران تبديل مي شود آنهم با پله هاي نامناسب كه فرد بايد به سختي از آن بالا برود و بعد هم ما انتظار داشته باشيم كه مردم از اين تونل وحشت با ترس عبور كنند.
نایب رئيس كميسيون انرژي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور از نبود محلهاي تفكيك شده عبور دوچرخه و عابر پياده با سطح سواره رو انتقاد كرد و گفت: در اينكه ما با توجه به افزايش تعداد خودروها مجبور به ايجاد روگذر و زيرگذرهايي در شهر هستيم شكي نيست ولی شاهديم كه در برخي موارد اين پروژهها نتوانسته در كاهش بار ترافيكي موثر باشد و همين امر بر لزوم رفتن به سمت فرهنگ انسان مداري در شهرها مي افزايد. در اين میان استفاده و گسترش سيستمهاي حمل و نقل عمومي نيز ميتواند تاثير بسزايي در كاهش بار ترافيكي شهر داشته باشد.
وی در مورد برجا ماندن بسياري از مشكلات ترافیکی به علت اجراي ناقص پروژههاي ترافيكي از جمله رينگهاي ترافيك اطراف شهر كه به علت عدم ساخت برخي از تقاطعهاي غير هم سطح هنوز هم در برخي نقاط با مشكل روبرو است افزود: اينكه در يك محل تقاطعي احداث گردد و گره آن محل رفع و مشكل به نقطه بعدي انتقال يابد مساله را حل نميكند. دلیل همه اين مشكلات آنست كه در همه بخش هاي شهري نگاه جزء داريم نه كل.
نصر خواستار استفاده از مشاوران علمي قَدَر در مديريت شهر شيراز و استفاده بيش تر از ظرفيت دانشگاهها شد و ادامه داد: جا دارد شوراي شهر نيز به سمت طرحهاي راهبردي و ساختاري حركت كند اين در حاليست كه ما بيش تر به سمت طرحهاي تفصيلي رفته ايم.
وی به تبديل برخي از شريانهاي اصلي شيراز از جمله خيابان عفيف آباد به پياده راه در بعضي روزها اشاره كرد و افزود: در هيچ كجاي دنيا معابر اصلي و شرياني شهر مانند خيابان عفيف آباد تبديل به پياده رو نميشود بلكه اين كار در گذرهاي تاريخي و گردش گري انجام مي گردد.
نصر گفت: در حوزه فرهنگي شهر نيز بايد مسئولان در همه بخشها بويژه حوزه هايي كه جوانان بيش تر به آن علاقه دارند فعاليت كنند نه اينكه فقط به يك بخش بپردازند.
نصر اذعان کرد: در حوزه مالي، شهرداري بايد داراي درآمد پايدار باشد و از مشاركت مردم در قالب اوراق مشاركت نيز استفاده كند ولی با يك مورد در مباحث مالي شهرداري مخالف هستم و آن نوع نگاه به كميسيون ماده صد است چرا كه معتقد هستم نبايد پروانه خلاف صادر گردد و فرد بيايد و خسارت تخلف خود را بپردازد و از تخلف او با پرداخت هزينه چشم پوشي گردد. در اين اغتشاش بصري كه به علت اينگونه تخلفات در شهر بوجود آمده مقصر فردي است كه اين پروانه ها را صادر ميكند.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز اظهار داشت: بعنوان نمونه چرا در شهر ما هتلي احاث گردد و كسي متوجه نباشد كه اين كار به ثبت جهاني مجموعه ارگ كريم خاني لطمه وارد ميكند؟ بطور قطع مجوزهايي براي احداث اين ملك صادر گردیده كه جا دارد بررسي گردد.
نصر تشریح کرد: كميسيون ماده صد بنوعي تبديل به كميسيون رفع خلاف شده و نبايد به اين كميسيون نگاه درآمدي گردد. از آغاز نبايد مجوز خلاف پروژه داده شود كه بعد بخواهيم خسارت آن را بگيريم و اين مورد بايد در شهرداري شيراز آسيبشناسي گردد.
وب بیان داشت: يكي از راههاي درآمد پايدار دست يابي به گردش گري پايدار است و در اين راه اگر بتوانيم زيرساختهاي گردش گري پايدار را ايجاد كنيم هم ميتوانيم اشتغال ايجاد كنيم و هم به درآمدي پايدار دست يابيم.
نصر گفت: درست است كه شيراز داراي پشتوانه قوي فرهنگي و تاريخي است و بعنوان سومين حرم اهل بيت (علیه السلام) و قطب پزشكي خاورميانه مطرح است ولی در استفاده از اين ظرفيتها خوب عمل نكرديم.
وی اظهار کرد: بعنوان نمونه خيابان زند كه اصليترين محور گردش گري ماست داراي زشت ترين فضاي شهري است و جا دارد به زيباسازي چهره شهر توجه بيش تري گردد. ما در حاليكه بعنوان سومين حرم اهل بيت (علیه السلام) مطرح هستيم حتي يك زائرسراي مناسب براي زائرين تعريف نكرده ايم.
نصر خاطر نشان ساخت: امروز ما المانهاي مناسب و منطبق با خصوصيت هاي فرهنگي شهر نداريم و المانهايي كه ساخته ميشود هيچ سنخيتي با شهر ما ندارد اين در حاليست كه ما در شهري زندگي می کنیم كه داراي اصالتي تاريخي است و يكي از اقدامات ما در اين ارتباط توجه به نشانه شناسي فرهنگي در زمينه توسعه گردش گري پايدار است و اجراي اينگونه المانهاي مناسب يكي از راههاي اساسي در جذب گردش گران است و ميتوان گفت گردش گري پايدار ميتواند به فراهم سازي ابزار توسعه شهر منجرگردد.
منبع : ندای مردم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۸ شهریور ۹۶
598 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0