جلسه بانوان کارآفرین با حضور خانم آی نور کارآفرین برتر ترکیه آشنایی با قوانین مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی مورد نیاز مربوط به هیات های حل اختلاف مالیات

نظر به ضرورت آگاهی اعضاء محترم سازمان از بعضی مواد آئین نامه های مالیاتی و خصوصاًحوزه مرتبط با هیات حل اختلاف مالیاتی درزیر موارد مهم و کاربردی به اطلاع می رسد:

کد خبر: 960505009 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۵ مرداد ۹۶ - ۱۱:۰۰ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین  نظر به ضرورت آگاهی اعضاء محترم سازمان از بعضی مواد آئین نامه های مالیاتی و خصوصاًحوزه مرتبط با هیات حل اختلاف مالیاتی درزیر موارد مهم و کاربردی به اطلاع می رسد:آشنایی با قوانین مالیاتی مورد نیاز مربوط به هیات های حل اختلاف

 

آشنایی با قوانین مالیاتی مورد نیاز مربوط به هیات های حل اختلاف

آشنایی با قوانین مالیاتی مورد نیاز مربوط به هیات های حل اختلاف

آشنایی با قوانین مالیاتی مورد نیاز مربوط به هیات های حل اختلاف

ماده هشتاد و شش :
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف هستند مالیات متعلق را براساس مقررات ماده (هشتاد و پنج) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف ۳۰ روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.
تبصره ـ پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با نام حق‌المشاوره، حق حضور در نشستها، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (هشتاد و چهار) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد (۱۰ %) میباشد. کارفرمایان موظفهستند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت معین گردیده در ماده (هشتادو شش) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌گردیده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
ماده نود وهفت:
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن ها را طبق معیارها و شاخص های تعیین‌شده و یا بطور مثال انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و بر اساس  مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی طبق فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق بموجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنان چه ظرف مدت ۳۰ ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی بر اساس مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

ماده دویست و چهل و چهار :
مرجع رسیدگی به همه اختلافهای مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از ۳ نفر بشرح ذیل تشکیل خواهد شد :
۱_ ۱ نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور .
۲_ ۱ نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . درصورتیکه قاضی بازنشسته دارای شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ، ریاست قوه قضائیه ۱ نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود .
۳_ ۱ نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران  یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران  یا مجامع حرفه‌ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتیکه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مورد رسیدگی از میان نمایندگان مزبور ۱ نفر را انتخاب خواهد کرد .
تبصره یک: نشیت های هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور ۳ نفر رسمی است و رای هیاتهای مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است ، اما نظر اقلیت باید در متن رای قید شود .

ماده دویست و چهل و شش :
وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و هم اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل نشیت هیات نباید کم تر از ۱۰ روز باشد مگر بدرخواست مودی و موافقت واحد مربوط.
تبصره:
عدم حضور مودی یا نماینده مودی و هم نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود .

ماده دویست و چهل و هفت:
آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای مطابق ماده (دویست و سه) این قانون و تبصره های آن به مودی ، از سوی ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در اینصورت پرونده جهت رسیدگی بهیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد . رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.
تبصره یک:مودی مالیاتی مکلفست مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند .
تبصره دو :نمایندههاب عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت بموضوع طرح شده اظهارنظر داشته یا رای داده باشند .
تبصره سه:در صورتیکه رای صادره هیات بدوی از طرف یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد .
تبصره چهار: آراء قطعی هیات های حل اختلاف به استثناء مواردیکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد مطابق مقررات ماده دویست و پنجاه و یک این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورایعالی مالیاتی خواهد بود .
تبصره پنج:سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی بمرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بمنظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید .
تبصره شش: در مواردیکه شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های بدوی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و هم چنین شکایت از آراء هیات های تجدیدنظر از سوی شعب شورایعالی مالیاتی مردود اعلام گردد ، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود .

منبع: نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

 

دانلود رایگان کتاب راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۵ مرداد ۹۶
740 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0