دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های اکتشافی گمانه های اکتشافی

دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های اکتشافی

در ساختمان های مسکونی با توجه به ابعاد زمین و سایر پارامترهای تعداد حداقل گمانه مورد نیاز در جدولی در مبحث 7 ارائه شده است و حداقل عمق هایی نیز گفته شده است ولی به عنوان قاعده کلی باید توجه شود که برای عمق گمانه، عمق 10% یعنی عمقی که تنش در آنجا به 10% تنش روی سطح می رسد مورد توجه قرار می گیرد.

کد خبر: 190722007 تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸ - ۱۱:۵۹ ق.ظ

در زیر شرح حداقل عمق گمانه های اکتشافی توصیه شده برای پروژه های مختلف توضیح داده شده است.

دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های  اکتشافی

توجه:تاکید می شود که این دستورالعمل ها حداقل عمق گمانه های اکتشافیو آزمایشات پیش بینی شده برای اکثر پروژه ها را نشان می دهد و هر پروژه باید با توجه بهالزامات خاص خود تکمیلگردد.

سوالات آزمون نظام مهندسی عمران

آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

ساختمان های مسکونی:

در ساختمان های مسکونی با توجه به ابعاد زمین و سایر پارامترهای تعداد حداقل گمانه مورد نیاز در جدولی در مبحث ۷ ارائه شده است و حداقل عمق هایی نیز گفته شده است ولی به عنوان قاعده کلی باید توجه شود که برای عمق گمانه، عمق ۱۰% یعنی عمقی که تنش در آنجا به ۱۰% تنش روی سطح می رسد مورد توجه قرار می گیرد.

راه ها:

حداقل یک گمانه باید در هر ۱۰۰ فوت (۳۰ متر)، در چپ و راست خط مرکزی جاده زده شود تا کل مسیر جاده را پوشش دهد. در مناطقی که احساس می شود جنس خاک بسیار در حال تغییر است، گمانه های اضافی باید در فواصلی باید حفر گردد.برای جاده های با عرض زیاد توصیه می شود که یکگمانه در وسط جاده نیز حفر گردد و هرچه تعداد خطوط  جاده بیشتر شود به تبع لازم است تعداد گمانه ها نیز افزایشیابد.

دستگاه حفار در مناطقی که خاک دارای تغییرات کم و یا بدون تغییر است باید حداقل ۵ فوت (۱٫۵ متر) زیر سطح، لوله زهکشی و یا سطح کالورت هر کدام که عمیق تر است، حفاری کند.

در قسمت هایی که خاک ریزی داریم، عمق حفاری باید تا رسیدن به سنگ بستر یا عمقی به اندازه دو برابر ارتفاع ترانشه ، هر کدام که زودتر رخ می دهد، حفاری صورت گیرد.

پل:

حداقل یک گمانه با حداقل قطر ۲٫۵ اینچ (۶۳٫۵ میلیمتر) را در محل یا نزدیک محل پایه پل حفر کنید. اگر فاصله پایه های پل بیش از ۳۰ متر باشد(در مواردی که پل عریض است) لازم است که ۲ گمانه دیگر در عرض راه حفر گردد.

عمق حفاری باید ادامه یابد تا جایی که تنش پیش بینی شده از بارگذاری پایه پل به کم تر از ۱۰٪فشاراصلی روی سطح برسد یا اگر به بستر سختی برخورد کرد حداقل ۲۰ فوت (۶ متر) در آن فرو رود تا از کافی بودن عمق بستر سخت آن اطمینان حاصل شود ن اینکه بعدا معلوم شود تنها یه لایه نازک سنگی بوده و زیر آن خاک سست وجود دارد و منظور از بستر سخت بر اساس آزمایشSPT باید عدد N آزمایش ۵۰ یا بیشتر شود تا بستر سخت محسوب شود. (عمق آب شستگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.)

ترانشه یا رمپ ها:

در ترانشه ها حفاری باید در ابتدا به اندازه ۲ برابر ارتفاع ترانشه امتداد داشته باشند تا جایی که به بستر سخت برسد. در صورت نبودن بستر سخت مناسب، حفاری باید تا جایی ادامه یابد که تنش در آن عمق به ۱۰ درصد تنش روی سطح برسد.

دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های اکتشافی

دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های اکتشافی

دستورالعمل برای حداقل عمق گمانه های اکتشافی

در شکل زیر نموداری را می بینید که توسط اشمرتمن برای حصول به عمق تنش ۱۰ درصد برای ترانشه ها ارائه شده است.

دیوار های حائل یا نگهبان:

در محل دیوار نگهبان، حفره ها باید حداکثر هر ۵۰ متر یک گمانه حفر گردد.

اما در مورد عمق گمانه دیوار های نگهبان لازم است به این مورد توجه شود که این دیوار نگهبان از نوع وزنی می باشد یا از نوع طره ای . فرقشون چیه؟ دیوار وزنی که خب معمولا از جنس بتن یا سنگ می باشند و بر اساس وزن خود خاک پشت خود را تحمل می کنند و مانع از ریزش خاک می شوند و دیوار طراه ای که معمولا فولادی هست ضخامت چندانی ندارد و در زمین کوبیده می شود و به لطف عمق گیرداری خود در زمین مانع از ریزش خاک پشت خود می شود. اگه دیوار نگهبان از نوع وزنی باشد برای عمق گمانه باید از قاعده ۱۰درصد استفاده شود و عمقی که تنش به ۱۰% تنش روی سطح می رسد را یافت و سپس با ۲ برابر ارتفاع دیوار مقایسه کرد هر کدام که بزرگتر باشد همان به عنوان عمق گمانه در نظر گرفته می شود. اما در مورد دیوار های طره ای عمق گیرداری اهمیت دارد و باید اندکی بیشتر از عمق گیرداری را حفاری نمود و مورد آزمایش و تحقیق قرار داد.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۱ تیر ۹۸
165 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0