ساختمان ‌های بتنی مقاوم در برابر زلزله نحوه دادن وکالت نامه

نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي سازمان

نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي سازمان طبق ماده پنجاه و دو و پنجاه و سه آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

کد خبر: 960230012 تاریخ انتشار: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۶ - ۹:۰۴ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي سازمان طبق ماده پنجاه و دو و پنجاه و سه آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي

نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي

سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان

نحوه دادن وکالت نامه حق راي و شرکت در مجامع عمومي

الف: «مجمع عمومي»
ماده پنجاه و دو
مجمع عمومي «نظام مهندسي استان» از اجتماع کلیه اشخاص حقيقي عضو «نظام مهندسي استان» داراي مدرك تحصيلي در «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» و كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق راي دارند تشكيل ميشود.
تبصره یک ـ هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداکثر از ۲ عضو ديگر طبق حضور در مجمع عمومي و دادن راي، وکالت بگيرد. وکالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل ۲۴ ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضاء شده باشد. اعضايي كه حق راي خود را تفويض ميكنند، بايد كارت عضويت خود را هم ضميمه برگه اعطايي نمايندگي نمايند و نميتوانند جداگانه در راي‌گيري شركت نمایند.
تبصره دوـ در استان هايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان بموجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، بمنظور برگزاري اولين دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار ۱ سال صادر خواهد نمود.
تبصره سه ـ نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبقه شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي بوسیله هيئت عمومي تصويب و بوسیله وزير راه و شهرسازي تائيد مي شود.
ماده پنجاه و سه
جلسات مجمع عمومي بدعوت هيات مديره در موارد زير تشکيل مي شوند:
الف- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي ۱ بار
ب- جلسات مجمع عمومي بطور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان هايي که در جلسه عادي تعيين مي شود و يا در موارديکه وزارت راه و شهرسازي با بازرس (بازرسین) و يا با تصويب شوراي مرکزي و يا دو سوم اعضاي هيئت مديره و يا حداقل ۲۰ درصد اعضاي نظام مهندسي استان تشکيل آنرا از هيئت مديره خواستار ميشوند.


تبصره یک ـ در موارديكه اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب) درخواست تشکيل مجمع عمومي بطور فوق العاده را نمايند، هيئت مديره مکلف است بفاصله حداکثر چهل وپنج روز نسبت بتشکيل جلسه مجمع عمومي اقدام کنند. در صورت استنکاف هيئت مديره از تشکيل جلسه مجمع عمومي در مدت مذکور، بازرس (بازرسین) مکلف هستند با اطلاع وزارت راه و شهرسازي اقدامات لازم را بمنظور تشکيل جلسه مجمع عمومي بعمل آورند.
تبصره دو ـ هيئت‌مديره ملزم بدعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسه های مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت دیگر شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.
تبصره سه ـ نماينده های اشخاص حقوقي عضو «نظام مهندسي استان» ميتوانند بعنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حاضر شوند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

 

کانال تلگرام نظام مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۳۰ اردیبهشت ۹۶
617 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0