با ساماندهي حوزه انفورماتيك خدمات به مردم افزایش مي يابد پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان

پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی اردبیل «جام رمضان» برگزار میشود

پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل«جام رمضان» بمناسبت گرامی داشت ایام ا... ماه مبارک رمضان برگزار میشود.

کد خبر: 960310003 تاریخ انتشار: سه شنبه ۹ خرداد ۹۶ - ۱۰:۵۵ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل«جام رمضان» بمناسبت گرامی داشت ایام ا… ماه مبارک رمضان برگزار میشود.پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی اردبیل

پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی اردبیل

پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی اردبیل

پنجمین دوره مسابقه های فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی اردبیل

مدارک مورد نیاز و شرایط مسابقه ها بشرح ذیل میباشد:
آخرین مهلت ثبتنام: روز شنبه مورخ سیزدهم خرداد نودو پنج
محل ثبتنام: دفتر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی اردبیل
آییننامه مسابقه های فوتسال جام رمضان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
ماده یک:
بازیکنان شرکت کننده باید در هنگام ارائه مدارک عضو سازمان نظام مهندسی بوده ودارای کارت عضویت با تاریخ معتبر سازمان باشند .
ماده دو:
سرپرستان تيمهاي شركت كننده مسئول بروز هرگونه عدم هم كاري و جواب گويي هرگونه حادثه های ناگوار و اتفاقات ناشي از تعلل و قصور در انجام وظايف محوله خواهند بود .
ماده سه:
سرپرستان تيمها موظف ميباشند تمام مدارك خواسته شده رادر تاريخ مقرر تحويل هيئت برگزاري کنند . (درصورت نقص پرونده مدارك تحويل گرفته نخواهد شد )
ماده چهار:
تعداد نفرات هر تيم ده بازيكن به همراه ۱ نفر سرپرست مربي ميباشد كه عكس و مشخصات آن ها بايد در پوشه مربوطه الصاق و ثبت شود ودرخواست تغییر بازیکنان پس از ارائه لیست وصدور کارت بازی امکانپذیر نیست.
مدارک موردنیاز:

واریز مبلغ سه میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۶۹۷۶۱۹۰۰۵ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۲۴۶۶ بانک ملی شعبه غدیر به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و ارایه اصل فیش.
کارت عضویت ،کارت بیمه ورزشی، عکس جدید برای هربازیکن. (برای پرسنل نظام ارائه کارت پرسنلی بهمراه دیگر مدارک ضروری است)
کارت بیمه ورزشی، عکس جدید برای سرپرست مربی(عضویت در نظام مهندسی ضروری نیست)
ماده پنج:
آئین قرعه كشي با حضور سرپرستان تيمهاي شركت كننده انجام شده و در صورت عدم حضور، حق هيچ گونه اعتراضي نخواهند داشت .
ماده شش:
برگزاري مسابقه ها تحت هر شرايطي با صلاحديد هيئت برگزاري انجام ميگردد .
ماده هفت:
هرگونه برنامه ريزي و تعيين محل و زمان برگزاري مسابقه ها در اختيار هيئت برگزاري ميباشد.
ماده هشت:
امتيازات
۱ – براي تيم برنده سه امتياز و براي نتيجه مساوي یک امتياز و به تيم بازنده امتيازي تعلق نميگيرد .
۲ – در خاتمه مسابقات و در صورت تساوي امتيازات ۲ تيم در يك گروه طبق قانون تفاضل گل ( گل آوراژ ) نتيجه مشخص ميگردد .
۳ – در صورت تساوي تفاضل گل تعداد گل زده بيش تر تيم صعود كننده را مشخص ميكند .
۴ – در صورت تساوي گلهاي زده ، تيمي صعود خواهد کرد كه مسابقه في مابين را به نفع خود به پايان رسانيده باشد .

۵ – ودر آخر در صورت تساوي يك بازي مجدد میان ۲ تيم برگزار ميگردد و تكليف تيم صعود كننده مشخص ميشود .
۶ – درهر مرحله از مسابقه ها در صورت نیاز، ضربات پنالتی مشخص کننده نتیجه خواهد بود و وقت اضافی لحاظ نخواهد گردید.
ماده نه:
الف ) پيراهن بازیکن بايد داراي شماره و يك دست باشد .
ب ) داشتن قلم بند ضروري است .
ج ) در صورت هم رنگ بودن پيراهنهاي ۲ تيم مسابقه دهنده با انجام قرعه كشي توسط داور مسابقه رنگ پيراهن بازندة آن قرعه كشي تغيير خواهد نمود .
د) کارتهای زرد و قرمز تا پایان مسابقات لحاظ خواهد گردید.
ماده ده:
ارائه كارت شناسايي و كارت بيمه ورزشي در کلیه مسابقه ها ضروری است و در غير اين صورت از شركت بازیکن در مسابقه جلوگيري بعمل مي آيد .
ماده یازده:
حضور سرپرست تيم در زمان برگزاری مسابقه ها ضروری است و بدون حضور سرپرست اجازه برگزاري مسابقه داده نخواهد شد.
ماده دوازده:
فقط ۱ نفر ( به عنوان سرپرست مربي ) مجازند با لباس شخصي در نيمكت ذخيره حضور يابند و بقيه بازيكنان بر اساس ليست ارائه شده ملزم به استفاده از لباس ورزشي خواهند بود.
از هم راهی افراد فاقد کارت مسابقات جداً جلوگیری خواهد گردید .
ماده سیزده:
مسئوليت هر گونه رفتار تيمي در هنگام مسابقه چه در داخل زمين ، چه بر روي نيمكت و چه در مجموعه ورزشي بعهده سرپرستان ميباشد.
ماده چهارده:
سرپرستان تيمها موظف به ارائه ليست اسامي بازيكنان پانزده دقيقه پیش از آغاز مسابقه به سرپرست مسابقات خواهند بود.
ماده پانزده:
در زمان مصدوميت بازیکن ، با اجازه داور فقط پزشك و ۱ نفر از مربيان ميتوانند جهت مداوا در كنار بازيكن مصدوم حاضر باشند.
ماده شانزده:
سرپرستان و مربيان تيمها مسئول ثبت اخطارها و اخراجیهاي بازيكنان تيم خود بوده و مسئوليت بروز هر گونه اشكال دراين مورد متوجه ایشان خواهد بود .
ماده هفده:
بستن بازوبند كاپیتاني توسط کاپیتانهای هر ۲ تيم مسابقه دهنده ضروری است.
ماده هجده:
در طول مسابقه فقط ۱ نفر مجاز خواهد بود در محدوده نيمكت تعيين شده در زمين مسابقه به صورت ایستاده تيم خود را راهنمايي کند.
ماده نوزده:
چنان چه تيمي رأس ساعت مقرر در زمين مسابقه حاضر نباشد پس از ده دقيقه نتيجه ۳ بر صفر به نفع تيم مقابل اعلام ميگردد و اين تأخيردر نخستین مسابقه هم قابل اجرا خواهد بود .
ماده بیست:
در صورت عدم حضور در شرايط حساس مسابقه ها توسط يك تيم امتياز آن تیم لغو ميگردد. هم چنين تيمي كه در دو بازي پشت سر هم حاضر نشود امتيازش لغو ميگردد و تمامی مسابقات انجام شده و نشده آن ازتمامی تيمها گرفته ميشود و امتيازي بابت آن تیم در جدول ثبت نميگردد .
ضمناً برای اعضای آن تيم محروميت در مسابقه های دورههای بعدی هم در نظرگرفته ميشود.
ماده بیست و یک:
اعتراض بايستی بصورت کتبی و حداكثر بیست وچهار ساعت بعد از پایان مسابقه به هيئت برگزاری ارائه شود.وتنها مرجع بررسی کننده هیئت اجرایی خواهد بود ودر صورت رد اعتراض تیم حق هیچگونه اعتراض دیگری را بهیچ مرجع دیگری ندارد.


تبصره دو:
رسيدگي به اعتراض ها بستگي به بررسي هيئت برگزاری دارد . ضمناً در صورت اثبات تخلف تيم خطاکار بازنده و سرپرست ، مربي و بازيكن به كميته انضباطي برای تصميمگيري و محروميت معرفي ميگردند .
ماده بیست و دو:
در صورت بروزهرگونه اخلال در امر برگزاري مسابقه ها ، تيم خطا کار ضمن معرفی بسازمان از دور مسابقات حذف ميگردند.
تبصره:
(طبق تصمیم های كميته انضباطي هيئت برگزاری با آن ها رفتارخواهد شد)
ماده بیست و سه:
مسئوليت داوري و قضاوتها بعهده سرداور مسابقات ميباشد و در صورت بروز مسائلي در اين زمينه تيمها موظف هستند اعتراض خود را بصورت كتبي و به نام سرداور مسابقات به هيئت برگزاری ارائه کنند.
ماده بیست و چهار:
زمان مسابقات در ۲ وقت بیست دقيقه اي محاسبه ميگردد.(روان )
ماده بیست و پنج:
سقف کارت زرد که منجر بمحرومیت از یک بازی میشود سه کارت میباشد.
هيئت برگزار كننده مسابقه ها در موارد پيش بيني نشده مجاز است در صورت لزوم در تمام مواد اين آئين نامه تغييرات لازم را به عمل آورد.
ماده بیست وشش:
آئيننامه مسابقات در سایت رسمی سازمان درج میگردد.
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 

دانلود راهنمای مبحث ۱۳

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۹ خرداد ۹۶
603 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0