آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را بعد از تاًیید دستگاه نظارت از ساعت نه الی هفده روز جمعه ششم مهر ماه نود و هفت در محلهایی که متعاقباً بعد از تایید دستگاه نظارت در تاریخ یازدهم شهریور نود و هفت اعلام می شود، برگزار خواهد نمود

کد خبر: 970405004 تاریخ انتشار: سه شنبه ۵ تیر ۹۷ - ۹:۳۸ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشوربه نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان،نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را بعد از تاًیید دستگاه نظارت از ساعت نه الی هفده روز جمعه ششم مهر ماه نود و هفت در محلهایی که متعاقباً بعد از تایید دستگاه نظارت در تاریخ یازدهم شهریور نود و هفت اعلام می شود، برگزار خواهد نمود

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت  مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لذا بدین وسیله از تمامی علاقمندان و حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال بکار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک ونقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده یازده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده پنجاه و نه آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقمند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می گردد با در دست داشتن:

۱) اصل و کپی مصدق پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی.
۲) اصل و کپی مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی)
۳) اصل و کپی مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
۴) اصل و کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه.
۵) اصل و کپی مصدق کارت ملی.
۶) دو قطعه عکس۴*۳
۷) تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع جدول پیوست بخش نامه ۱۰۰/۰۲/ ۳۰۲۷۰۸ مورخ بیست و هفتم اسفند نود و شش و بند ح ماده شش فصل چهارم نظام نامه انتخابات .
۸) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری .

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان

۹) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تأیید هیأت اجرائی و دستگاه نظارت استان.
از تاریخ ششم تیر ماه نود و هفت الی بیست و یکنم تیر ماه نود و هفت به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در امانیه خ شهید پودات ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و ثبت نام فرمایند.
گفتنی است، مدت فوق بهیچ وجه قابل تمدید نمیباشد و به درخواستهای ناقص یا درخواستهایی که بعد از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کم تر از هفت نفر موضوع تبصره یک ماده شصت و یک میباشد، ترتیب اثر داده نمیشود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان حائز شرایط مندرج در شیوه نامه انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی میباشند.
هیأت اجرایی هفتمین دوره هیأت مدیره ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی برق

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۵ تیر ۹۷
353 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0