برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب برگزاری همایش فني

برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

همایش فني وگزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در تاریخ هجدهم آذر ماه نود و شش در محل سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار گردید که نتیجه گیری گزارش ارایه شده به شرح ذیل جهت بهره برداری اعضای سازمان ارایه می شود

کد خبر: 960919007 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶ - ۸:۵۵ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل ،همایش فني وگزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در تاریخ هجدهم آذر ماه نود و شش در محل سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار گردید که نتیجه گیری گزارش ارایه شده به شرح ذیل جهت بهره برداری اعضای سازمان ارایه می شود:برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله  زده سرپل ذهاب

 

۱ – مشاﻫﺪه ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎز در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي در ﻣﺮحله های ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ میتوانند ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎلی که ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث بسیاری در ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾن که ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳاﻦ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎزه اي ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ توجه ﺑﻪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﺮادات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ الزامی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺪي درﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت واﺟﺮاي آن ها ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت پذیرد.
۲ – در ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﺤﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه شد اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي مانند دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎري، دﯾﻮارﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﭼﺎر ﺧﺴﺎرتﻫﺎي بسیاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ علت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎر دﯾﻮار و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺂﺳﯿﺴﺎت وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ توجه ﺑﻪ این که در ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ساخته ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮادات و ﻧﻮاﻗﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد لذا ﺧﻄﺮ رﯾﺰش اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي در ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ خیلی ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح روش اﺟﺮا اﻗﺪاﻣﺎت سریع به عمل آﯾﺪ.

برگزاری همایش فني و گزارش بازديد از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب


۳ – ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ شود در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ساخت ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ شود و هم چنین در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ از سوی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذی ربط ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ شود در حالی که در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺟﺎري اردﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﻧشده اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ گردیده در زﻟﺰﻟﻪ ي ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب میتوان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم در مورد ﺑﻬﺴﺎزي و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي آن ها ﺻﻮرت پذیرد.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق طراحی اسفند ۹۶

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۹ آذر ۹۶
641 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0