نوشته هایی با برچسب محمد طاهری، ریاست سازمان استان تهران