نوشته هایی با برچسب شرکا، ریاست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي