آموزش تخصصی رشته نقت و گاز

در این دسته، آموزش های تخصصی رشته نفت و گاز برای ورود به بازار کار، آموزش نرم افزارهای تخصصی و … ارائه می شود