آموزش تخصصی تاسیسات برقی

فیلم، کتاب، نرم افزار، کلاس و … ویژه آموزش های تخصصی تاسیسات برقی در این دسته قابل مشاهده است، از جمله:
اصول طراحی تاسیسات برقی
اصول نظارت تاسیسات برقی