کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی معماری

دوره آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی معماری شامل:
کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی معماری طراحی
کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی معماری نظارت
کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی معماری اجرا