کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی برق

دوره آموزش ارتقا پایه نظام مهندسی برق شامل:
کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی برق طراجی
کلاس ارتقا پایه نظام مهندسی برق نظارت