0 تومان 0نمایش سبدخرید
جزئیات محصول کد محصول : ( ّّّّّّFBL00095 )

جزوه طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۹۸ تعداد بازدید: 3205 امتیاز محصول:

عنوان: جزوه طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

ویژه رشته: برق

نوع محصول: جزوه

تعداد صفحات: ۲۴۶

نویسنده:

سال چاپ:

نحوه ارسال: دانلودی

کد محصول: FBL00095

قیمت (تومان): رایگان!

توضیحات

جزوه طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

ویژگی های برجسته

در مدارهـاي الكتريكـي جريـان ضعيـف از كابل هـا، قطعـات و اتصـاالت مخصـوص ايـن فنآوري ها اسـتفاده شـده اسـت. مهـارت انجـام اين اتصالات، فرآيند نصب سيسـتم هاي جريـان ضعيف مانند سيم كشـي تلفن، سيسـتم هاي اعلام حريـق، دوربيـن مداربسـته و سيسـتم هاي اعلام سـرقت و… را آسـان تر مي كند.

آزمون نظام مهندسی برق الکترونیک

نظام مهندسی برق اصفهان

close

برای مشاور تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶

سرفصلها

کابل

ابزار کابل کشی جریان ضعیف

کار های عملی

انواع مبدل ها در اتصالات جریان ضعیف

دربازکن تصویری

دربازکن های صوتی

زاویه و قدرت دوربین در باز کن

ارتباط اجزا دربازکن تصویری

نصب و سیم کشی پنل های دربازکن های صوتی و تصویری

انواع قوطی های توکار پنل

 

آنچه به آن مسلط می شوید

مولف در فصل اول از این جزوه دو واحد یادگیری ارائه داده است در یادگیری اول به توضیح کابل و اتصالات جریان ضعیف و همچنین ارزشیابی شایستگی کابل و اتصالات جریان برق پرداخته است، در یادگیری دوم از این فصل به ارائه توضیحاتی در مورد دربازکن تصویری و همچنین ارزشیابی شایستگی دربازکن تصویری پرداخته است.

در فصل دوم از این جزوه واحد سوم از یادگیری ارائه داده شده است که به بیان توضیحاتی در مورد سیستم ردیابی و اعلام حریق و همچنین ارزشیابی شایستگی کار سیستم ردیابی و اعلام حریق ارائه داده است.

مولف در فصل سوم، سه واحد یادگیری ارائه داده است که شامل واحد یادگیری ۴ که در آن به توضیح آنتن مرکزی و همچنین ارزشیابی شایستگی آنتن مرکزی پرداخته است در واحد پنجم یادگیری به ارائه توضیحاتی در مورد سیستم تلفن و ارزشیابی شایستگی سیستم تلفن پرداخته است واحد ششم یادگیری این فصل به بیان توضیحاتی در مورد سیستم اعلام سرقت و همچنین ارزشیابی شایستگی سیستم اعلام سرقت پرداخته شده است.

فصل چهارم از این جزوه به واحد یادگیری هفتم اختصاص دارد که در آن به بیان توضیحاتی در مورد سیستم دوربین مداربسته و همچنین ارزشیابی شایستگی سیستم دوربین مداربسته پرداخته شده است.

فصل پنجم از این جزوه شامل واحد های یادگیری ۸ و ۹ و ۱۰ باشد. در واحد یادگیری ۸ توضیحاتی در مورد سیستم صوتی و ارزشیابی شایستگی سیستم صوتی ارائه شده است، واحد یادگیری نهم از این فصل به سیستم برق ایمنی UPS، و همچنین ارزشیابی شایستگی سیستم برق ایمنی UPS اختصاص دارد، مولف در واحد یادگیری  دهم، در مورد درهای خودکار و ارزشیابی شایستگی درهای خودکار، مطالبی کامل و جامعه در اختیار کاربران گذاشته است.

اتصـال بـا كيفيـت در اين سيسـتم ها، (ميزان انتقـال صدا )در تلفن( تصوير ) سيسـتم دوربين مداربسـته ( سـيگنال آنتـن مركـزي) و… را بـا خطـاي كم تـري مواجـه خواهـد كـرد. از طرفي جریـان الکتریکـی ضعیف این سیسـتم ها بیشـتر تحـت تأثیـر عوامـل محیطـی خاصیت خـود را از دسـت می دهند، مثل ًا در کابلهـای این سیسـتم ها، طول کابل هـا، امـواج القایـی حاصـل از وسـایل برقـی، میدان هـای مغناطیسـی اطـراف کابل هـای مجـاور آن هـا، افزایـش حـرارت و حتـی رعـد و بـرق بـر كيفيـت كار آنها اثـر مي گذارد. بـر خالف سیمکشـی روشـنایی ها و پریزهـای برق کـه سـطح مقطع سـيم، عامل اصلـی در انتخاب هادی ها اسـت سـطح مقطع هادی در ایـن نـوع سیسـتم ها اهمیـت چندانـی نـدارد در ایـن سیسـتم ها حفـاظ دار بودن هادی هـا و اختلالات حاصـل از عوامـل محیطـی در انتخـاب کابـل اهميـت دارد و اصطلاح کابـل بـرای ایـن سیسـتم ها از اين رو بـه کار می رود کـه هادي ها حداقـل بـا دو پوشـش، از اطـراف، مجـزا شـده اسـت. در ايـن فصـل تعاريـف و اتصالات پركاربـرد سيسـتم هاي جريـان ضعيـف دنبال مي شـود.

۱۸ تیر ۹۸
3205 بازدید
0
امتیاز به این خبر:
0 0

نظر خود را بگذارید