نوشته هایی با برچسب همن دادمان، رئیس هیات مدیره سندیکای ساختمانی