پمپی که میتواند قیر را هم پمپاژ کند !

شاید برای شما هم جالب باشد که با چه ابزاری میتوان سیالات بسیار غلیظ نظیر قیر را پمپ کرد. پمپ دنده ای یکی از بهترین و ارزانترین پمپ ها برای انتقال سیالات بسیار غلیظ است. البته باید به نکاتی توجه کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. پمپ دنده ای به دو صورت دنده داخلی و دنده خارجی تولید می شود که اساساً در ماهیت پمپاژ تاثیری ندارد و فقط در برخی پارامتر های هد و دبی متفاوت است.

کد خبر: 990716001 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ - ۷:۰۰ ق.ظ

شاید برای شما هم جالب باشد که با چه ابزاری میتوان سیالات بسیار غلیظ نظیر قیر را پمپ کرد. پمپ دنده ای یکی از بهترین و ارزانترین پمپ ها برای انتقال سیالات بسیار غلیظ است. البته باید به نکاتی توجه کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. پمپ دنده ای به دو صورت دنده داخلی و دنده خارجی تولید می شود که اساساً در ماهیت پمپاژ تاثیری ندارد و فقط در برخی پارامتر های هد و دبی متفاوت است.

سایت کالا صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تامین کننده کالای صنعتی در ایران، تمامی انواع پمپ دنده ای را مشاوره داده و تامین می کند. عموماً پمپ دنده ای باید بر روی شاسی به صورت کوپل شده با الکتروموتور یا الکتروگیربکس نصب شود. خدمات نصب و کوپل و شاسی را نیز سایت کالا صنعتی میتواند با کمترین هزینه و بهترین شکل انجام دهد. در زیر یک نمونه نصب شده پمپ دنده ای با الکتروگیربکس نمایش داده شده است.

شرکت های ایرانی نظیر پمپ دنده ای ایران تولید بسیاری از انواع پمپ دنده ای را تولید کرده و با کیفیت خوبی به بازار عرضه می کنند. تهران تولید و نقش جهان نیز دو برند خوب ایرانی هستند. از طرفی برند های هندی و اروپایی و حتی برند های چینی و ترک در بازار ایران به راحتی قابل دسترس هستند. به عنوان مثال بهترین برند پمپ استیل در بین برند های معتبر، پمپ روتوفلوید است که در صنایع غذایی ایران دارای کاربرد وسیعی است. باید توجه داشت که پمپ دنده ای با الکتروموتور یا الکتروگیربکس مناسب کوپل نمایید تا بهترین راندمان را داشته باشید.

اما سیال بسیار غلیظی نظیر قیر را چطور میتوان با این پمپ، پمپاژ کرد؟ باید توجه داشت که پمپ های دنده ای فشار بسیار بالایی تولید کنند و این فشار باعث حرکت سیال در مسیر لوله شده و اگر منبع بر روی پمپ سوار باشد، همیشه فشار یکنواختی خواهید داشت و پمپ به خوبی کار خواهد کرد.

ﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از گیر پمپ‌ها ﺑﻪ ﻗﺮن ۱۶ ﻣﻴﻼدی برمی‌گردد. در ﺑﻴﻦ پمپ‌های روﺗﺎری ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از gear pump ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. External gear pump از ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ دوار تشکیل‌شده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع پمپ‌ها اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر به‌وسیله ﻗﺴﻤﺖ دوار ﺻﻮرت می‌گیرد. ﻗﺴﻤﺖ دوار دو چرخ‌دنده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳکی از چرخ‌دنده‌ها به‌وسیله ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﺧﺎرجی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن Drive gear ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. چرخ‌دنده دوم در اﺛﺮ درﮔﻴﺮی ﺑﺎ چرخ‌دنده اول ﺑﻪ ﮔﺮدش درمی‌آید.

دو چرخ‌دنده در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮدش می‌کنند. اﻛﺜﺮا پمپ‌ دنده‌ای راست‌گرد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد،ﻣﺤﻮر در ﺟﻬﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ. در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از پمپ‌های دنده‌ای چپ‌گرد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. از ﺑﻴﺸﺘﺮ پمپ‌های دنده‌ای در دو ﺟﻬﺖ می‌توان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دوران ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم می‌شود. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﺶ دنده‌ها از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی خالی ﺑﻴﻦ آن‌ها زﻳﺎد می‌شود ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ورودی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻜﺶ می‌شود. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ دنده‌ها ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ آن‌ها در اﺛﺮ ﻓﺮورﻓﺘﻦ دنده‌ها در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد و ازآن‌جهت ﻛﻪ اﺟﺎزه نشتی ﺳﻴﺎل از ﺑﻴﻦ دنده‌ها ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻜﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ discharge رﻳﺨﺘﻪ می‌شود. اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎل به‌صورت محیطی ﺻﻮرت می‌گیرد.

اﺻﻮل ﻛﺎری کلی پمپ‌های  external gear ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ قسمت‌های دوار ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دورانی اﻳﻦ قسمت‌ها ﺑﻪ ﺳﻤﺖ خروجی ﻓﺮﺳﺘﺎده می‌شود. در اﻳﻦ پمپ‌ها اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻴﺎل ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺪﻳﺪه slippage ﻳﺎ برگشت ﺳﻴﺎل ﺑﻪ suction ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ لقی ﺑﻴﻦ قسمت‌های دورانی و ﺛﺎﺑﺖ در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ مینیمم نگه‌داشته ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ لقی ﻛﻢ از اﻳﻦ پمپ‌ها در ﺳﺮﻋﺖ دورانی ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

سایت کالا صنعتی به عنوان بزرگترین سایت فروش آنلاین و تامین فوری کالای صنعتی، عاملیت فروش انواع پمپ دنده ای مشهور در ایران را دارد که از آن جمله میتوان به پمپ دنده ای ایران تولید، پمپ دنده ای نقش جهان، روتوفلوید هندی و پترولند اشاره کرد. اگر به دنبال بهترین شرکت برای مشاوره و انتخاب پمپ دنده ای هستید، ما کالا صنعتی را به شما پیشنهاد کرده و این اطمینان را می دهیم که خدمات پس از فروش ویژه ای را در اختیار شما خواهند گذاشت.

مزایای پمپ دنده خارجی

پمپ دنده ای دارای طراحی جمع و جور و ساده می باشد و توانایی عملکرد تا بیشتر از ۴۰۰۰ دور بر دقیقه را دارند که موجب انتقال سیال با دبی بالا می شود. این مدل از پمپ ها برگشت پذیر بوده و برای کاربری های هیدرولیکی پیچیده مناسب می باشد. بر خلاف پمپ های گریز از مرکز، پمپ دنده ای دارای خاصیت خود راه انداز بوده و توانایی کار در حالت خشک را نیز دارند.

بیشتر بخوانید: راهنمای راه اندازی پمپ دنده ای

مقدار توان خروجی متناسب با سرعت و روان بودن چرخ دنده ها می باشد. این مدل از پمپ ها برای اندازه گیری، مخلوط سازی و عملیات کنترل سیستم ها مناسب می باشد. این مدل از پمپ ها توانایی انتقال انواع سیالات رقیق و غلیظ را دارند اما مهندسین طراحی پیشنهاد می کنند که انتخاب آن براساس سیال مناسب شان عملکرد داشته باشند. پمپ دنده ای یکی از کم صدا ترین پمپ های جابه جایی مثبت هستند که برای کاربرد هایی که نویز پایین اهمیت دارد مناسب می باشند.

یکی از مهمترین زیر مجموعه های پمپ های دنده ای، پمپ کوپل مغناطیسی است. این مدل از پمپ ها آب بندی دینامیکی نداشته و این مورد موجب افزایش طول عمر پمپ و کاهش ریسک نشتی می شود.

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۶ مهر ۹۹
98 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0